Privacybeleid

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van R.W.R. Paletten CVBA, gevestigd in (2960) Sint Lenaarts aan de Theo Coertjenslaan 3 A-B.

Doel

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomsten die wij hebben gesloten met onze klanten en andere bedrijven en personen met wie wij samenwerken. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens voor de aankoop en levering van paletten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om acquisitie te plegen. Die verwerking gebeurt deels handmatig, maar veelal met behulp van computers, servers, databases etc., zodat er sprake is van geautomatiseerde verwerking.’

Grondslag

In verreweg de meeste gevallen zullen de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die wij daartoe hebben verkregen of zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking. Tevens wij zorgen ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die worden verwerkt zullen nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet.

Maatregelen

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden beschermd door de organisatorische en technische maatregelen die wij daarvoor hebben getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: firewalls, evenals zowel fysieke als administratieve toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt.

Via onze website verzamelen wij IP-adressen van de bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De IP-adressen worden verzameld om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezoeken. Daarnaast worden de IP-adressen gebruikt om de site veilig en toegankelijk te houden.

Derden

Wij werken samen met andere partijen en ontkomen er in bepaalde gevallen niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen.

Uw rechten

Als u dat van ons verlangt, zullen wij inzichtelijk maken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen u informeren over de door u verzochte correctie of wissing.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

U kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan een door u aan te wijzen derde.

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door ons worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Functionaris Gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt ook op een juiste manier zijn beveiligd en om te waarborgen dat dit zo blijft, hebben wij ervoor gekozen om vrijwillig een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming te benoemen.

De functionaris is uw aanspreekpunt indien u uw rechten die hierboven zijn beschreven wenst uit te oefenen. Mocht u bijvoorbeeld inzage wensen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt u dit verzoek aan de functionaris richten.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Sharon van Elderen
Email: algemeen@rwrpaletten.be
Tel.nr.: 03-3130408

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te klagen.


Versie 1.0 d.d. 25 mei 2018