Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leverings- en Uitvoerings- en Betalingsvoorwaarden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RWR PALETTEN C.V.B.A. te Brecht

Algemeen


1 Toepasselijkheid

01.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RWR Paletten c.v.b.a., verder te noemen :
RWR, en op alle verkoopovereenkomsten door haar aangegaan en op alle door haar aanvaarde opdrachten voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Eventueel bij de koper/opdrachtgever gebruikelijke Inkoopvoorwaarden of andere Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

02.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
02.2. RWR is eerst door de overeenkomst gebonden, zodra zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
02.3. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van gewicht, maat, kleur, enz. gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Prijzen

03.1. De prijzen zijn exclusief transportkosten, verzekeringskosten, omzetbelasting en alle overige belastingen en heffingen, welke voor rekening van de koper komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
03.2. De prijzen en/of tarieven voor de uitvoering van werkzaamheden zijn exclusief vervoerskosten, materiaalkosten, onkosten, omzetbelasting en alle overige belastingen en heffingen, welke voor rekening van de opdrachtgever komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
03.3. Indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - , dan is RWR gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en is de koper/opdrachtgever aan die verhoging gebonden.

Koop en levering


4. Levering en overgang van risico

04.1. In geval van verkoop geldt als plaats van levering, ongeacht of franco, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermee gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht, de plaats waar de goederen in het schip, de wagon, de auto of enig ander middel van transport zijn geladen met de bestemming die tussen partijen is overeengekomen. Wordt bij het vervoer van meerdere transportmiddelen gebruik gemaakt, dan geldt als plaats van levering de plaats waar de goederen in het eerste transportmiddel zijn geladen. Indien omtrent het transport niets is geregeld alsmede indien de koper in gebreke blijft tijdig voor vervoer zorg te dragen, geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.
04.2. Met de levering in de zin van lid 1 van dit artikel gaat het risico van de goederen op de koper over. Het vervoer geschiedt derhalve voor rekening en risico van de koper. Dit risico omvat ook alle directe of indirecte schade, die aan de geleverde goederen of door die goederen aan derden of aan de verkoper wordt toegebracht.
04.3. RWR behoudt zich het recht voor om bestellingen in gedeelten te leveren. Elke leverantie wordt in dat geval geacht het onderwerp te zijn van een aparte overeenkomst, des dat het niet nakomen van een dergelijke (aparte) overeenkomst door RWR de koper niet ontslaat van zijn verplichtingen uit de overige (aparte) overeenkomsten.

5. Levertijd

05.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. De levertijd gaat in op het moment dat alle formaliteiten zijn vervuld en na ontvangst van alle gegevens die voor de uitvoering van het werk of de levering redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
05.2. De opgegeven levertijd zal nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
05.3. RWR zal in geval van niet tijdige levering niet eerder in verzuim zijn dan na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.
05.4. Overschrijding van de levertijd door RWR is geen tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en rechtvaardigt niet dat de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt; evenmin geeft het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst en/of weigering van afname van de produkten. RWR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verlate levering. Boeteclausules van de koper gelden niet.

6. Schuldeisers verzuim

06.1. Indien de koper in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, is RWR gerechtigd om hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren, hetzij de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd het recht van RWR op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

7. Eigendomsvoorbehoud

07.1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over, indien en zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens RWR uit welken hoofde dan ook heeft voldaan.
07.2. Zolang de eigendom der goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hierna in lid 3 bepaalde.
07.3. De koper is gerechtigd om de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van de uitoefening van een door hem uitgeoefend bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Wanneer de koper daarbij aan derden krediet verleent, is hij verplicht van die derden in een schriftelijke overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
07.4. Indien de koper zijn verplichtingen jegens RWR niet of niet correct nakomt of indien RWR gegronde redenen heeft om te vrezen, dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is zij steeds gerechtigd om de haar in eigendom toebehorende goederen van de koper terug te nemen.

Aanneming en uitvoering


8. Uitvoering

08.1. RWR zal trachten de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. Overschrijding van een eventueel overeengekomen opleveringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch recht om op grond daarvan ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Boeteclausules van de opdrachtgever worden in geen geval door RWR geaccepteerd.
08.2. Een opgedragen werk geldt als geëindigd en opgeleverd, indien en zodra RWR het opgedragen werk of de opgedragen werkzaamheden daadwerkelijk heeft voltooid en de opdrachtgever daarvan kennis heeft gegeven dan wel zodra de opdrachtgever het werk of de bewerkte goederen feitelijk in gebruik heeft genomen.
08.3. Indien en zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens RWR niet of niet correct nakomt, of indien RWR gegronde redenen heeft om te vrezen, dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen, is zij steeds gerechtigd om de goederen van de opdrachtgever, die zij in bewerking of bewerkt heeft in retentie onder zich te houden.
08.4. Voor zover uit de voorgaande leden niet het tegendeel blijkt, is op de door RWR aangenomen en uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden voor zover mogelijk tevens van toepassing het bepaalde inzake koop en levering als bedoeld in de artt. 4 tot en met 7.

Overig


9. Betaling

09.1. De koper/opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs ten kantore van RWR of op haar bank- of girorekening te betalen, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn van de door RWR toegezonden fakturen is 30 dagen na faktuurdatum. De koper/opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Betalingsverplichtingen van de koper/opdrachtgever aan RWR zullen niet door verrekening teniet gaan. RWR heeft steeds het recht van koper/opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het netto te betalen bedrag te vorderen of te leveren onder rembours.
09.2. Wanneer de koper/opdrachtgever in verzuim is, is RWR gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen over de nog openstaande bedragen en vanaf de faktuurdatum tot aan het moment van betaling. Daarenboven is RWR gerechtigd om indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van haar advocaat zoals dat wordt berekend volgens het declaratietarief van advocaten alsmede alle werkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
09.3. Indien de koper/opdrachtgever met enige betaling achter is, ook al betreft deze achterstand een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan RWR te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van de opdrachten en kan RWR onmiddellijke betaling daarvan vorderen.
09.4. RWR kan in dat geval tevens de uitvoering van alle van de koper/opdrachtgever aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden binnen een door RWR te stellen termijn is betaald. Indien ook die betaling uitblijft, is RWR gerechtigd alle opdrachten van de koper/opdrachtgever te annuleren, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
09.5. RWR is voorts te allen tijde gerechtigd om, ook indien een order reeds in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens die uitvoering te voltooien en/of de gekochte goederen af te leveren van de koper/opdrachtgever te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van deze om zodanige zekerheid te stellen, geeft RWR het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van RWR op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

10. Garantie

10.1. RWR staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde produkten en/of de door haar uitgevoerde werkzaamheden.
Deze garantie is beperkt tot het kosteloze repareren of vervangen van de produkten of de
werkzaamheden of tot het vergoeden tot ten hoogste de faktuurwaarde, zulks ter keuze van RWR.
10.2. Deze garantie geldt niet voor goederen en materialen die RWR als “gebruikt” levert en terzake waarvan partijen zijn overeengekomen dat deze als “gebruikt” geleverd zullen worden.
10.3. Indien een door RWR gedaan aanbod tot vervanging, herstel of vergoeding niet binnen 14 dagen schriftelijk is aanvaard, vervalt dit aanbod en is RWR verder van alle aansprakelijkheid ontheven.
10.4. De koper/opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op de hierboven genoemde garantie, indien hij tijdig heeft gereclameerd op de wijze en in de vorm als voorgeschreven in art. 12.
10.5. RWR is tot geen enkele garantie gehouden, indien de koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de onderwerpelijke of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
De koper/opdrachtgever wordt niet van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met RWR bevrijd en is evenmin bevoegd de nakoming op te schorten, wanneer RWR niet, nog niet of niet geheel aan haar garantieverplichting heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Geringe afwijkingen in kwaliteit of afmeting vormen geen toerekenbare tekortkoming.
11.2. In geval van telefonische opdrachten is RWR niet aansprakelijk voor afwijkingen in kwaliteit of afmeting ten gevolge van een foutieve notering van deze opdrachten.
11.3. RWR is niet verder aansprakelijk dan voor de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Uitgesloten is elke verdere vordering tot schadevergoeding, ook indien die mede is gegrond op een toerekenbare tekortkoming van RWR.
11.4. RWR is evenmin aansprakelijk voor eventueel door haar aan de opdrachtgever of koper gegeven adviezen.
11.5. De koper/opdrachtgever is gehouden RWR te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle kosten, schaden en interessen, die ten laste van RWR mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen RWR in verband met leveranties of uitgevoerde werkzaamheden, voor zover deze aanspraken de hierboven opgenomen aansprakelijkheden te boven gaan alsmede terzake van eventuele schending van rechten, waaronder octrooien of licenties van derden, gebruik van gegevens of modellen van derden die door of vanwege de koper of de opdrachtgever ter uitvoering van enige opdracht aan RWR zijn verstrekt.

12. Reclame

12.1. In geval van zichtbare gebreken kan de koper/opdrachtgever slechts aanspraak maken op de in art. 10 genoemd garantie en is RWR slechts aansprakelijk, indien de koper/opdrachtgever dadelijk bij de ontvangst van de goederen op de vrachtbrief, op het ontvangstbewijs of bij de oplevering het beweerde gebrek heeft doen aantekenen. Andere aanspraken jegens RWR op grond van onvolledige of onjuiste levering of oplevering of levering van gebrekkige zaken,vervallen indien zij niet binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, telegrafisch of per telex bij haar zijn gereclameerd.
12.2. Het door RWR in behandeling nemen van enige reclame betekent niet, dat deze de reclame als tijdig en terecht ingedient beschouwt of dat zij afstand doet van het recht om zich alsnog op het te laat indienen daarvan te beroepen.
12.3. In geen geval geeft een reclame de koper of de opdrachtgever het recht om enige betaling op te schorten of om zijnerzijds het te betalen bedrag in compensatie te brengen.

13. Overmacht

13.1. RWR is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. In geval van overmacht is RWR gerechtigd des verkiezend hetzij de overeengekomen leveringstijd resp. opleveringstermijn te verlengen met de duur der overmacht, hetzij de overeenkomst, resp. het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de koper/opdrachtgever gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, welke niet aan RWR is toe te rekenen en ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper/opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, boycot, sotrende wettelijke bepalingen, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege alsmede andere buiten de macht van RWR liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, blokkade, oproer, staat van beleg, epidemie, overstroming, stormen, devaluatie, inflatie, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van RWR afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden die door RWR zijn ingeschakeld.

14. Ontbinding

14.1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen alle vorderingen van RWR op de koper en/of opdrachtgever terstond opeisbaar zijn, indien en zodra deze met de stipte nakoming van zijn verplichtingen jegens RWR in gebreke blijft of door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest, daaronder begrepen het geval dat hij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsactiviteiten stillegt of zijn bedrijf liquideert.
14.2. Onverminderd het recht op ontbinding in geval van nalatigheid of enige toerekenbare
tekortkoming zijdens de koper/opdrachtgever als in de voorgaande artikelen bedoeld is RWR tevens gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, indien zich een omstandigheid voordoet als in lid 1 bedoeld, een en ander onverminderd het recht van RWR op vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade en onverminderd de verder aan haar toekomende rechten.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de aanbiedingen van RWR en op de door haar te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
15.2. De eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende, lichamelijke zaken, alsmede de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende, lichamelijke zaken zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Bevoegde rechter

16.1. Onverminderd het recht van RWR om zich te wenden tot de rechter die op grond van enige wettelijke regeling bevoegd is, is terzake van alle geschillen die bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, de rechter te Antwerpen met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.